wwwspolecenstvi3.jpg
Nejjednodušší formou, jak přispět našemu sdružení, je státi se mladším členem.
Vyplněnou přihlášku spolu s ročním příspěvkem 200kč přineste na akci sdružení, nebo zašlete na adresu uvedenou ve stanovách sdružení.
Přihláška  56.83kB
doc97
Přihláška  251.21kB
pdf
Stanovy  488.96kB
doc97
Stanovy  1.73MB
pdf

Toto je stručný výtažek z bodů stanov (na další straně), se kterými musí být obeznámen každý člen sdružení:


Členství ve sdružení:


 

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Předsednictvem nebo Zakládající radou sdružení a po zaplacení členského příspěvku. Evidenci přihlášek a členů vede Předsednictvo sdružení.

 

Člen sdružení:


·        může být fyzická osoba starší 15 let
·        se může účastnit jednání Členské schůze
·        má právo  být zvolen starším členem
·        může předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
·        se může podílet na praktické činnosti sdružení
·        je povinen dodržovat stanovy, vnitřní dohody, nepodnikat žádné kroky, které by 
      byly v rozporu se zájmy sdružení a plnit usnesení orgánů sdružení

·        přispívá svými aktivitami ke zlepšení práce ve sdružení
·        v případě svého zvolení aktivně a svědomitě vykonává funkce v orgánech
      sdružení

·        platí členské příspěvky ve výši schválené Radou starších a Zakládající radou
      (200Kč / rok)

 

 

Starší člen sdružení:

 

·        se účastní Členských schůzí a Rad starších sdružení a přispívá ke zlepšení

      jejich práce

·        má právo čtvrtletně volit Předsednictvo a být do něj volen

·        může předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

·        se podílí na praktické činnosti sdružení

·        má právo podporu osobních projektů v rámci sdružení

·        dodržuje stanovy a plní usnesení orgánů sdružení

·        dodržuje všechny vnitřní dohody a nepodniká žádné kroky, které by byly v 

      rozporu se zájmy sdružení, byly mimo rámec čtvrtletního rozpočtu, či aktivit pro

      čtvrtletní rozpočet

·        aktivně hájí zájmy a podílí se na projektech sdružení

·        v případě zvolení aktivně a svědomitě vykonává funkce v orgánech sdružení

·        platí roční členské příspěvky (200Kč / rok)

·        přijímá zodpovědnost za aktivity ve sdružení

·        je motivován pozitivním a tvůrčím přístupem
 Organizační uspořádání:

 

1) Členská schůze:


·        se schází nejméně jednou ročně

·        může navrhovat změny aktivit a stanov sdružení

·        je informována o koncepci sdružení a jeho cílech na příští období

·        navrhuje přijetí či vyloučení člena

·        je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů

·        je svolána na pokyn Předsednictva, pokud písemně požádá jedna třetina členů,

      nebo Zakládající rada. Předsednictvo je povinné do 1 měsíce od podání žádosti

      svolat Členskou schůzi a informovat členy

 

 

2) Rada starších:

 

·        se schází nejméně každé 3 měsíce na pokyn Předsednictva a Zakládající rady

·        schvaluje přijetí a vyloučení členů a starších členů

·        schvaluje plán čtvrtletního rozpočtu

·        schvaluje plán aktivit v rámci čtvrtletního rozpočtu

·        volí Předsednictvo z řad starších členů

·        navrhuje odvolání člena Předsednictva

·        navrhuje změny stanov sdružení

·        navrhuje a schvaluje zánik sdružení

·      ·        vytváří syntézu idejí svobodné spolupráce


 

3) Předsednictvo:

 

 Předsednictvo sdružení má nejméně 3 členy, které volí Rada starších tajnou volbou.

 Předsednictvo předkládá plán aktivit a čtvrtletního rozpočtu spolu s výroční zprávou o

 hospodaření sdružení. Předsednictvo informuje starší členy o vnitřních dohodách.

 


4) Zakládající rada:


·        stanovuje vnitřní dohody (vnitřní dohody podléhají idejím svobodné Spolupráce)

·        na základě jednotné shody upravuje stanovy a může přijmout a vyloučit člena

·        je kontrolním orgánem sdružení


Na všech ustanovení Členské schůze i Rady starších musí být přítomni nejméně dva členové Zakládající rady.

 

Z jednomyslného rozhodnutí Zakládající rady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli inovací, věd, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

Stanovy sdružení na další straně:
1

        Mediálním partnerem Společenství svobodné Spolupráce je:
logo-textmalinke.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one