wwwspolecenstvi3.jpg

Občanské sdružení Společenství svobodné spolupráce

 

Stanovy sdružení

 

 

 

Čl. 1.

 

Sdružení svobodné Spolupráce

 

Sdružení Společenství svobodné Spolupráce má své sídlo v Praze 1, Jungmannova 749/32. Anglický ekvivalent jeho jména zní: The Free Cooperation Society.

 

 

 

 

Čl. 2.

 

Charakter sdružení

 

 

Sdružení Společenství svobodné Spolupráce (dále jen sdružení) je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a je sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem o přirozené hodnoty lidství. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

 

Čl. 3

 

Základní cíle sdružení

 

 

Primárním cílem sdružení je obnova ideálu svobodného společenství, které umožňuje uplatnit přirozený potenciál jednotlivce pro obrodu společnosti formou inovace tradičních hodnot.

 

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 

·         obnova ideálu Svobodného společenství

·         podpora přirozených ekologických mechanismů

·         podpora alternativních přístupů ke zdraví

·         informovanost a vývoj v technologiích

·         rozvoj duchovních věd

·         multigenerační kulturně sociální činnosti a poradenství

·         rozvoj svobodného umění

·         výzkum alternativ v ekonomice

 

Čl. 4

 

Formy činnosti sdružení

 

 

1. Hlavními formami činnosti sdružení jsou zejména:

 

·         společenské aktivity a setkání

·         diagnostika ekologických a lidských faktorů

·         poradenská činnost

·         inovace řemesla

·         tvorba multigeneračních sociálně kulturních aktivit

·         pořádání sympozií, seminářů a přednášek

·         veřejná prezentace aktivit Sdružení

·         tvorba webových stránek, vlastních publikací a informačního materiálu

·         autorská umělecká tvorba

·         vybudování společného prostoru pro činnosti Sdružení

 

 

2. Vedlejšími formami činnosti sdružení jsou:

 

·         Příjmy z vlastních akcí Sdružení, hospodářské či podnikatelské činnosti. Veškerý finanční zisk z vedlejších činností slouží primárně k financování činností hlavních a těmito činnostmi je i motivován.

·         Výroba a prodej.

 

 

 

 

Čl. 5

 

Členství ve sdružení

 

 

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Předsednictvem nebo Zakládající radou sdružení a po zaplacení členského příspěvku. Pro vnitřní účely společenství se členství dělí na dva statuty; starší člen (člen rady starších) a mladší člen (dále člen). Evidenci přihlášek a členů vede Předsednictvo sdružení.

 

 

 

2a. Člen sdružení má právo:

 

·         jednou ročně se účastnit jednání Členské schůze

·         být zvolen starším členem

·         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

·         podílet se na praktické činnosti sdružení

 

 

2b. Člen sdružení má povinnost:

 

·         dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení

·         dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

·         přispívat svými aktivitami ke zlepšení práce ve sdružení

·         v případě svého zvolení aktivně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

·         platit členské příspěvky ve výši schválené Radou starších a Zakládající radou

 

 

3a. Starší člen sdružení má právo:

 

·         účastnit se jednání Členské schůze a Rady starších

·         čtvrtletně volit Předsednictvo a být do něj volen

·         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

·         podílet se na praktické činnosti sdružení

·         podporu osobních projektů v rámci sdružení

 

 

3b. Starší člen sdružení má povinnost:

 

·         dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení

·         dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení, byly mimo rámec čtvrtletního rozpočtu, či aktivit pro čtvrtletní rozpočet, schválený Radou starších

·         aktivně hájit zájmy a podílet se na projektech sdružení

·         účastnit se Členských schůzí a Rad starších sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce

·         v případě svého zvolení aktivně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

·         platit roční členské příspěvky ve výši schválené Radou starších a Zakládající radou

·         přijmout zodpovědnost za aktivity ve sdružení

·         být motivován pozitivním přístupem

 

 

4. Členství ve sdružení zaniká:

 

·         doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení členovi Předsednictva

·         úmrtím člena sdružení

·         zánikem sdružení

·         vyloučením člena sdružení Radou starších a Zakládající radou v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí Předsednictvem porušuje tyto stanovy

·         po třech měsících od nezaplacení členského příspěvku i přes písemné napomenutí

 

 

 

Čl. 6

 

Organizační uspořádání

 

 

Sdružení nemá předsedu, v jeho čele stojí kolektivní statutární orgán "Předsednictvo". Výhodou je větší počet oprávněných statutárních zástupců, svobodnější způsob přijímání operativních rozhodnutí a také odpadá problematika s volbou předsedy. Role v předsednictvu jsou definovány níže.

 

Vnitřní dohody:

jsou nástrojem, udržujícím přirozený chod společenství v rámci svobodné spolupráce mezi všemi členy, vznikají a zanikají po schválení Zakládající radou.

 

Ideje svobodné Spolupráce:

jsou hlavním principem naplňovaným společenstvím. Definují základní cíle sdružení, vytvářené Zakládající radou.

 

 

Strukturu sdružení tvoří:

 

·         Členská schůze

·         Rada starších

·         Předsednictvo

·         Zakládající rada

 

 

A. Členská schůze

 

1. Základním orgánem sdružení je Členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 

·         navrhla změny stanov sdružení

·         navrhla změny aktivit sdružení

·         byla informována o koncepci sdružení a jeho cílech na příští období

·         navrhla přijetí či vyloučení člena

·         navrhla zánik sdružení

 

2. Zasedání Členské schůze sdružení svolává Předsednictvo sdružení. Předsednictvo je povinné do 1 měsíce svolat Členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá Zakládající rada. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

 

 

B. Rada starších   

 

1. Funkčním orgánem sdružení je Rada starších, která:

 

·         se schází nejméně každé 3 měsíce na pokyn Předsednictva a Zakládající rady

·         schvaluje přijetí a vyloučení členů a starších členů

·         schvaluje plán čtvrtletního rozpočtu

·         schvaluje plán aktivit v rámci čtvrtletního rozpočtu

·         čtvrtletně volí 1 člena Předsednictva z řad starších členů

·         navrhuje odvolání člena Předsednictva

·         navrhuje změny stanov sdružení

·         navrhuje a schvaluje zánik sdružení

·         vytváří syntézu idejí svobodné spolupráce

 

 

2. Zasedání Rady starších sdružení svolává Předsednictvo sdružení. Předsednictvo je povinné do 1 měsíce svolat Radu starších, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina starších členů sdružení, nebo pokud o to požádá Zakládající rada. Rada starších je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina starších členů sdružení a nejméně dva členové Zakládající rady.

 

 

 

C. Předsednictvo

 

1. Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení. Aktivně řídí činnost sdružení a plní úkoly uložené mu Radou starších a Zakládající radou.

 

2. Rozdělení rolí členů Předsednictva:

 

·         Management - skládá se nejméně z 3 členů Předsednictva. Člen managementu může být zároveň pokladníkem či zapisovatelem. Management vyhotovuje výroční zprávu o hospodaření sdružení a je zodpovědný za její transparentní formu. Každý člen managementu může jednat samostatně.

 

·         Pokladník - jeden člen spravuje finance v rámci čtvrtletního finančního plánu a dbá na jejich transparentnost. Dohlíží rovněž na formy plnění čtvrtletního finančního plánu.

 

·         Zapisovatel - jeden člen činí zápis ze všech zasedání. Je zodpovědný za archivaci a informování všech členů sdružení o veškerých změnách stanov, vnitřních dohod a o veškerých usneseních Rady starších a Zakládající rady.

 

 

3. Předsednictvo sdružení má nejméně 4 členy, které volí Rada starších tajnou volbou. Předsednictvo předkládá plán aktivit a čtvrtletního rozpočtu spolu s výroční zprávou o hospodaření sdružení. Člen Předsednictva:

 

·         může být fyzická osoba starší 18 let

·         je čtvrtletně volen Radou starších na 1 rok a může být volen opakovaně

·         je zvolen či odvolán Zakládající radou v případě její jednotné shody

·         je oprávněn a povinen vykonávat činnosti vyplývající ze stanov

·         aktivně se účastnit všech zasedání sdružení

·         je zavázán idejemi svobodné spolupráce

·         je povinen dodržovat vnitřní dohody

·         je povinen informovat starší členy o vnitřních dohodách

 

 

 

 

D. Zakládající rada

 

1. Je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Členské schůze, Rady starších, Předsednictva a dohlíží na hospodaření sdružení. Na všech ustanovení Členské schůze i Rady starších musí být přítomni nejméně dva členové Zakládající rady. V případě odstoupení či ukončení členství všech členů Zakládající rady Předsednictvo jmenuje jednohlasnou shodou dva až čtyři nové členy Zakládající rady.

 

2. Zakládající radu tvoří zakladatelé Sdružení svobodné Spolupráce, tj. všichni členové Přípravného výboru.

 

3. Člen Zakládající rady má právo:

 

·         účastnit se jednání Členské schůze a Rady starších

·         čtvrtletně volit 1 člena Předsednictva a do Předsednictva moci být volen

·         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

·         podílet se na praktické činnosti sdružení

·         podpory osobních projektů v rámci sdružení

·         veta, tj. vetovat usnesení Členské schůze, Rady starších a Předsednictva, nejsou - li tato usnesení v souladu s idejemi svobodné spolupráce, s vnitřními dohodami či stanovami sdružení

·         stanovovat vnitřní dohody

·         volit či odvolat člena Předsednictva v případě jednotné shody Zakládající rady

·         upravovat stanovy sdružení na základě jednotné shody Zakládající rady

·         přijmout a vyloučit člena sdružení na základě jednotné shody Zakládající rady

 

 

4. Člen zakládající rady má povinnost:

 

·         dodržovat stanovy

·         dohlížet zejména na to, jak je nakládáno s financemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem

·         dohlížet, zda jsou aktivity sdružení v souladu s plánem aktivit sdružení

·         dohlížet na dodržování vnitřních dohod

·         platit roční členské příspěvky ve výši schválené Členskou schůzí či Radou starších

·         nejméně dva členové Zakládající rady musí být přítomni na každém ustanovení Členské schůze i Rady starších

 

Právo veta:

Je kontrolním mechanismem Zakládající rady. Ruší usnesení Členské schůze, Rady starších či Předsednictva. Právo veta je užito v případě porušení vnitřních hodnot společenství. Je nástrojem pro zachování zakládajících ideových hodnot svobodné spolupráce. Pokud je usnesení Členské schůze, Rady starších či Předsednictva vetováno, Zakládající rada dohlíží nad vyhlášením náhradního termínu Členské schůze, Rady starších či Předsednictva a to ve lhůtě do tří měsíců od termínu veta.  Zakládající rada předloží spolu s vetem koncepci nápravy, která zahrnuje změnu vnitřních dohod a ustanovení Členské schůze, Rady starších či Předsednictva. V okamžiku předložení koncepce nápravy jsou všichni členové povinni ji dodržovat. V případě opakovaného veta se pozastavují veškeré aktivity, související s vetovaným usnesením.

 

 

 

Čl. 7

 

Hospodaření sdružení

 

 

1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem a s peněžními prostředky získanými pro podporu činnosti sdružení.

 

 

2. Sdružení získává majetek prostřednictvím: 

 

·         dotací a grantů státních i nestátních subjektů

·         darů soukromých fyzických a právnických osob

·         příjmů z aktivit souvisejících s činností sdružení:

- příjmy z prodeje publikací a propagačních materiálů

- příjmy z příspěvků členů sdružení

- příjmy z veřejných sbírek

- příjmy z vedlejších činností vyvíjených v souladu s posláním a cíli sdružení,

- příjmy z vedlejších činností slouží zásadně k zabezpečení činností hlavních.

 

 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá Předsednictvo. Zakládající rada schvaluje výroční zprávu o hospodaření sdružení.

 

4. Součástí výroční zprávy je zpráva o hospodaření a v případě realizovaného auditu i výrok auditora.

 

5. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtu sdružení. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá pokladník sdružení.

 

6.  S finančními prostředky sdružení mohou členové disponovat pouze na pokyn staršího člena, člena Předsednictva či člena Zakládající rady. Pokladník musí informovat nejméně jednoho člena Managementu a Zakládající rady o všech finančních transakcích a vyžádat si její výslovné schválení.

 

7. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými závaznými předpisy platnými pro právnické osoby se sídlem v České republice.

 

 

 

Čl. 8

 

Pracovně - právní vztahy

 

Sdružení může přijímat zaměstnance do pracovního poměru nebo uzavírat dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právnickými subjekty v rámci platných předpisů.

 

 

 

Čl. 9

 

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

 

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

 

 

 

Čl. 10

 

Závěrečná ustanovení

 

 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení. Stanovy se mohou měnit usnesením Zakládající rady.

 

2. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

 

3. Z jednomyslného rozhodnutí Zakládající rady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli inovací, věd, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

 

4. Logem sdružení je květina se čtyřmi listy ve tvaru propletených srdcí ve čtverci s oblými hranami či bez něj. Toto logo je oprávněn užívat pouze starší a zakládající člen ať formou počítačové či ruční grafické tvorby, razítka, či jiného ztvárnění. Logo je vyobrazeno ve formách: jednoduché, transparentní a s nápisem v obrazové příloze těchto stanov.

 

5. Tyto stanovy byly schváleny Přípravným výborem v Praze dne…………………..

 

 

 

Ad 10/4: Obrazová příloha (logo Společenství svobodné Spolupráce v růrných formách)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

        Mediálním partnerem Společenství svobodné Spolupráce je:
logo-textmalinke.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one